Eyelash gồm
1. Đào tạo học viên Nối Mi Chuyên Nghiệp

2. Salon Nối Mi Chuyên Nghiệp